Technicien en pathologie et de cytologie

És competència general d’aquest cicle superior realitzar, al seu nivell, necròpsies, processament de biòpsies i estudis citològics de mostres clíniques; interpretar i validar els resultats tècnics perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal; organitzar i programar el treball, i complir criteris de qualitat del servei i d’optimació de recursos, sota la supervisió corresponent.

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Anatomia patològica i Citologia
 • Nivell: Formació Professional de Grau Superior
 • Durada: 2.000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 320 hores
 • Formació en centres de treball: 680 hores
 • Torn de classes: De 15.30 a 21 h, de dilluns a divendres, amb un màxim de 30 alumnes
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí

Objectius

 • Organitzar i gestionar l’àrea de treball assignada en laboratoris d’anatomia patològica i citologia o en unitats/serveis de necròpsies.
 • Realitzar autòpsies clíniques o medicolegals sota la supervisió d’un facultatiu.
 • Processar les peces necròpsiques, quirúrgiques i biòpsies clíniques, pel seu estudi anatomopatològic.
 • Aplicar les tècniques necessàries de microtomia, coloració, tinció, immunohistoquímica, immunofluorescència i biologia molecular en les mostres de teixits i citologies.
 • Realitzar la selecció i aproximació diagnòstica de citologies, sota la supervisió del facultatiu.
 • Realitzar el registre fotogràfic de les peces i preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic
 1. Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d’anatomia patològica i citologia (51h)
 2. Necròpsies (132h)
 3. Procés de teixits i citropreparació (321h)
 4. Fonaments de citologia i histologia (126h)
 5. Citodiagnòstic ginecològic (150h)
 6. Citologia de secrecions i líquids (120h)
 7. Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció (120h)
 8. Fotografia macro i microscòpica (42h)
 9. Anatamofisiologia i patologia (90h)
 10. Formació i orientació laboral (60h)
 11. Formació en centres de treball (680h). Les pràctiques es realitzen en diversos hospitals, clíniques i centres forenses.
 12. Síntesi (60h)
 13. Principis d’Ètica i deontologia professional (24 hores)
 14. SVB-DEA (24 hores)

Sortides professionals

 • Tècnic especialista en anatomia patològica
 • Citotècnic
 • Ajudant de forense
 • Atenció primària i comunitària: laboratoris de citologia, laboratoris d’unitats de detecció precoç del càncer, laboratoris de centres de planificació familiar
 • Serveis generals hospitalaris: laboratoris d’anatomia patològica i citologia
 • Instituts anatomicoforenses: sales de necròpsies
 • Laboratoris d’anatomia patològica
 • Laboratoris de centres d’investigació

Continuïtat

 • Fisioteràpia
 • Biologia
 • Biotecnologia
 • Educació social
 • Farmàcia
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Magisteri de primària
 • Magisteri d’educació infantil
 • Podologia
 • Treball social

Demandez de l'information

Prénom

Nom

Email

Téléphone

Études

Commentaires


INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Responsable Escola Salut i Esport, S.L  +info
Finalité Gestion des demandes réalisées à travers le site Internet et, éventuellement, l’envoi d’information commerciale électronique.  +info
Base juridique Consentement de la personne  +info
Destinataires Pourront communiquéés: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Droits Accéder, rectifier, s’opposer, effacer, limiter, récupérer et transférer.  +info
Information complémentaire L’information complémentaire sur la protection des données personnelles est contenue dans la  Politique de confidentialité.


J’accepte la politique de confidentialité.