Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

És competència general d’aquest cicle superior realitzar, al seu nivell, necròpsies, processament de biòpsies i estudis citològics de mostres clíniques; interpretar i validar els resultats tècnics perquè serveixin com a suport al diagnòstic clínic o medicolegal; organitzar i programar el treball, i complir criteris de qualitat del servei i d’optimació de recursos, sota la supervisió corresponent.

Fitxa tècnica

 • Nom de l’estudi: Anatomia patològica i Citodiagnòstic
 • Nivell: Formació Professional de Grau Superior
 • Durada: 2.000 hores (2 cursos)
 • Formació en el centre educatiu: 320 hores
 • Formació en centres de treball: 680 hores
 • Torn de classes: De 15.30 a 21 h, de dilluns a divendres, amb un màxim de 30 alumnes
 • Matrícula: 500 euros
 • Mensualitats: 450 euros/mes durant els 9 mesos lectius
 • Preu per any/curs: 4.550 euros
 • Lloc: Centre Garbí

Objectius

 • Organitzar i gestionar l’àrea de treball assignada en laboratoris d’anatomia patològica i citologia o en unitats/serveis de necròpsies.
 • Realitzar autòpsies clíniques o medicolegals sota la supervisió d’un facultatiu.
 • Processar les peces necròpsiques, quirúrgiques i biòpsies clíniques, pel seu estudi anatomopatològic.
 • Aplicar les tècniques necessàries de microtomia, coloració, tinció, immunohistoquímica, immunofluorescència i biologia molecular en les mostres de teixits i citologies.
 • Realitzar la selecció i aproximació diagnòstica de citologies, sota la supervisió del facultatiu.
 • Realitzar el registre fotogràfic de les peces i preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic
 1. Organització i gestió de l’àrea de treball assignada en la unitat/gabinet d’anatomia patològica i citologia (51h)
 2. Necròpsies (132h)
 3. Procés de teixits i citropreparació (321h)
 4. Fonaments de citologia i histologia (126h)
 5. Citodiagnòstic ginecològic (150h)
 6. Citologia de secrecions i líquids (120h)
 7. Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció (120h)
 8. Fotografia macro i microscòpica (42h)
 9. Anatamofisiologia i patologia (90h)
 10. Formació i orientació laboral (60h)
 11. Formació en centres de treball (680h). Les pràctiques es realitzen en diversos hospitals, clíniques i centres forenses.
 12. Síntesi (60h)
 13. Principis d’Ètica i deontologia professional (24 hores)
 14. SVB-DEA (24 hores)

Sortides professionals

 • Tècnic especialista en anatomia patològica
 • Citotècnic
 • Ajudant de forense
 • Atenció primària i comunitària: laboratoris de citologia, laboratoris d’unitats de detecció precoç del càncer, laboratoris de centres de planificació familiar
 • Serveis generals hospitalaris: laboratoris d’anatomia patològica i citologia
 • Instituts anatomicoforenses: sales de necròpsies
 • Laboratoris d’anatomia patològica
 • Laboratoris de centres d’investigació

Continuïtat

 • Fisioteràpia
 • Biologia
 • Biotecnologia
 • Educació social
 • Farmàcia
 • Infermeria
 • Logopèdia
 • Medicina
 • Magisteri de primària
 • Magisteri d’educació infantil
 • Podologia
 • Treball social

Contact Form

First name

Last Name

Email

Phone

Studies

Message

BASIC INFORMATION ON DATA PROTECTION
Responsible Escola Salut i Esport, S.L +info
Purpose Management of requests made through the website and, where appropriate, of shipping management of electronic commercial communications  +info
Legitimization Informed consent  +info
Addressee Data will be transferred to: Zip Zap Social PR SL, Dropbox, Google, Globals Design & Development SL, CPC Servicios Informaticos SL.
Rights Access, rectify, suppress and oppose, as well as other rights, as explained in the “Additional Information”  +info
Additional information
You can consult additional and detailed information on data protection in the Privacy PolicyYou accept the processing of your personal data in accordance with our conditions of use