Actualitat

3 oct.

Una educació física de qualitat necessita de professionals de primer nivell

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els actuals nivells de sedentarisme són preocupants i comporten un risc substancial de malalties associat. Estudis recents assenyalen que el 73% dels espanyols estan molt per sota del llindar d’activitat física que els ajudaria a allunyar el risc per a la salut. Cal dir que la falta d’exercici físic perdura la prevalença de malalties cròniques com la hipertensió i diabetis que arriben a ser entre 2 i 4 vegades superiors en persones inactives. En aquest sentit, el dret d’accedir a l’educació física i l’esport pren un especial protagonisme. Tal com mostra la guia d’Educació Física de Qualitat de la UNESCO és important accedir a una educació física, impartida per professionals qualificats en totes les edats, des de l’educació infantil fins a secundària. I és aquí, on els graduats i graduades en CAFE poden aportar els seus sòlids coneixements teòrics i pràctics per exercir adequadament la docència.

En concret, la present guia destaca la importància de la pràctica de l’esport i l’activitat física en aquestes quatre àrees:

  • L’Alfabetització física i participació cívica. Les persones físicament alfabetitzades posseeixen seguretat i confiança en si mateixes, en sintonia amb les seves capacitats motrius. Demostren un control i una coordinació sòlids i poden respondre a les exigències d’un entorn canviant. En definitiva, l‘alfabetització física és la base de l’educació física, no és un programa sinó el resultat de qualsevol prestació estructurada de l’educació física, que s’assoleix més fàcilment, si els alumnes troben una gamma d’oportunitats apropiades en cada etapa i edat.
  • Assoliments acadèmics. La pràctica regular d’educació física de qualitat i altres formes d’activitat física poden millorar la capacitat d’atenció de l’infant, millorar el seu control cognitiu i accelerar el seu processament cognitiu.
  • Inclusió. L’educació física de qualitat és una plataforma d’inclusió més àmplia en la societat, especialment, en termes de desafiament a l’estigma i superació d’estereotips.
  • Salut. L’educació física és el punt d’entrada cap a la pràctica d’una activitat física durant tota la vida. A tot el món, moltes de les principals causes de mortalitat estan relacionades amb malalties directament relacionades amb el sedentarisme, com l’obesitat, les malalties cardíaques, els accidents cerebrovasculars, el càncer, les malalties respiratòries cròniques i la diabetis. De fet, es pot dir que el sedentarisme és el responsable d’entre el 6 i el 10% de totes les morts causades per aquest tipus de patologies.

Sens dubte, la figura del professor/a d’educació física és clau per garantir l’accés a una educació física de qualitat en tot el procés d’aprenentatge i desenvolupament dels infants i els joves. La professió de docent és molt vocacional i alhora dinàmica, permetent incidir en un dels elements clau de la nostra societat: l’educació, ajudant l’alumnat a formar-se i preparar-se per a la vida i el seu futur professional. Per tot plegat, es tracta d’una de les sortides professionals més esteses entre els graduats i graduades en CAFE.

Ara bé, quines han de ser les característiques d’un bon docent? Es poden resumir en: ésser competent en àrees curriculars i en la pràctica de l’aula; ser críticament analític, reflexiu i professional i demostrar una contínua actitud oberta a noves idees; disposar d’àmplies capacitats per atendre i gestionar els canvis i finalment, ser capaç d’aprendre i gestionar els problemes d’una manera informada per desenvolupar la seva pràctica en un món canviant.

D’altra banda, els professors d’educació física poden exercir la seva tasca en ensenyaments de primària, secundària i batxillerat. A més, també poden participar en activitats esportives complementàries a la mateixa escola, com per exemple, organitzant campionats i en les activitats esportives fora de l’horari lectiu. També, poden impartir classes en els cicles formatius i ensenyaments de règim especial i en graus universitaris com el de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.

En definitiva, la pràctica de l’esport ens ajuda a desenvolupar la nostra personalitat, capacitat relacional, habilitats motrius, millora la nostra salut, el rendiment acadèmic, etc. Per això, la figura del professor d’educació física és tan important avui dia; doncs, és un professional qualificat que garanteix una formació de qualitat en totes aquestes àrees. Per això, la docència és una de les sortides professionals més rellevants dels graduats i graduades en CAFE a EUSES. Aquesta Universitat forma nous professionals amb els suficients coneixements teòrics i pràctics per exercir amb plenes garanties com a docents en l’àmbit de l’educació física i l’esport.

Dedica’t amb plenes garanties a la docència, estudiant el Grau en CAFE a EUSES-UdG, la Universitat de la Salut i l’Esport.

En aquest enllaç, pots consultar la guia d’Educació Física de Qualitat de la UNESCO.